Nov10

Ray Gelato & The City Rhythm Orchestra

Birdland Jazz Club, 315 W. 44th Street, New York, USA